مريم أبوبكر
AISHA ABUBAKAR ABDULLAHI

N° de l’arrêté de la filière : 00163/MESR/I/SG/DGE/DL/DESP du 19 DEC 2017

 

 

Nom et
prénom : AISHA ABUBAKAR ABDULLAHI

 

Date et lieu de naissance : 17/09/1993
à KANO

Nationalité :
NIGERIANNE

Matricule : 662/12/UPEI

Faculté : Sciences
Juridiques et Politiques
(FSJP)

Filière : Charia et
Etudes Islamiques

Option : Jurisprudence &
Fondement

Niveau : Master II

Décision du Doyen : 022/19/UPEI/FSJP, en
date du : 07/12/2019  

Résultat de la soutenance : ADMIS

Moyenne générale : 19 /20

Mention : EXCELLENTE

Décision du conseil : 067/20/CU en date du
30/09/2020

Code de sécurité : UPEI 002