لول محمد بتوريا
0046811UPEI

N° de l’arrêté de la filière :00163/MESR/I/SG/DGE/DL/DESP du 19 DEC 2017

 

 

 

Nom et prénom : LAWAN MUHAMMAD BATURIYA

 

Date et lieu de naissance : 23/09/1989à BATURIYA

Nationalité : Nigériane

Matricule :00468/11/UPEI

Faculté : Lettres et Sciences Humaines(FLSH)

Filière : Langue Arabe et Littérature

Option : Littérature

Niveau : Master II

Décision du Doyen : 0015/19/UPEI/FLSH, en date du : 23/12/2019

Résultat de la soutenance : ADMIS

Moyenne générale : 15,21/20

Mention : BIEN

Décision du conseil : N° 068/ 21/ CU en date du : 29/ 03/ 2021

Code de sécurité : UPEI  0039