نوح غطاطو
57911UPEI

N° de l’arrêté de la Filière : 00163/MESR/I/SG/DGE/DL/DESP du 19 DEC 2017

 

 

Nom et prénom : NUHU GIDADO HABIB

 

Date et lieu de naissance : 19/07/1987 à YOBE

Nationalité : Nigériane

Matricule : 579/11/UPEI

Faculté : Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)

Filière : Charia et Etudes Islamiques

Option : Fondement de la religion

Niveau : Master2

Décision du Doyen : 0010/20/FSJP/UPEI, en date du : 13/08/2020 

Résultat de la soutenance : ADMIS

Moyenne générale : 15,3 /20

Mention : BIEN

Décision du conseil : N° 068/ 21/ CU en date du : 29/ 03/ 2021

Code de sécurité : UPEI0048